ข่าวทั่วไป

ข่าวประชุมวิสามัญ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

         วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  สร.ธกส. เปิดประชุมวิสามัญ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยสมาชิกส่งรายชื่อขอยื่นเปิดวิสามัญจำนวน ๘๑๔ ราย  ตามหนังสือขอเปิดวิสามัญลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายประสิทธิ์  พาโฮม และคณะกรรมการชุดที่ ๑๖ เปิดการประชุมเวลา ๙.๐๐ น. มีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุม (๒๐๐ คน) ประธานจึง อาศัยอำนาจตาม พรบแรงงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ว่าด้วยสหภาพแรงงาน และข้อบังคับสหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่ ๘ ข้อ ๓๐ วรรค ๓ สมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคแรก ประธานสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมจึงเลื่อนการประชุมออกไปอีก ๑ ชั่วโมง ๑๐.๑๐ […]

พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

ไฟล์เอกสาร พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 (ไทย) enterprise_labour_relation_en_2000 (Eng) แหล่งที่มา :  กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th/content/63173/1505791991