ข่าวสาร

ข่าวประชุมวิสามัญ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

         วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  สร.ธกส. เปิดประชุมวิสามัญ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยสมาชิกส่งรายชื่อขอยื่นเปิดวิสามัญจำนวน ๘๑๔ ราย  ตามหนังสือขอเปิดวิสามัญลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายประสิทธิ์  พาโฮม และคณะกรรมการชุดที่ ๑๖ เปิดการประชุมเวลา ๙.๐๐ น. มีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุม (๒๐๐ คน) ประธานจึง อาศัยอำนาจตาม พรบแรงงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ว่าด้วยสหภาพแรงงาน และข้อบังคับสหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่ ๘ ข้อ ๓๐ วรรค ๓ สมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคแรก ประธานสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมจึงเลื่อนการประชุมออกไปอีก ๑ ชั่วโมง ๑๐.๑๐ […]

พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

ไฟล์เอกสาร พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 (ไทย) enterprise_labour_relation_en_2000 (Eng) แหล่งที่มา :  กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th/content/63173/1505791991  

นัดประชุม 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi nunc ligula, interdum in tincidunt quis, ultricies nec risus. Aliquam erat volutpat. Nulla molestie tortor non turpis elementum, in consequat arcu ornare. Nulla dignissim odio non porta semper. Etiam metus orci, scelerisque ut bibendum non, vehicula eu neque. Integer lorem nisl, blandit ac tortor eget, laoreet […]

นัดประชุม 1 muj;alskdpkal.skf'[ldkmvlkdsjcl;k’;fa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi nunc ligula, interdum in tincidunt quis, ultricies nec risus. Aliquam erat volutpat. Nulla molestie tortor non turpis elementum, in consequat arcu ornare. Nulla dignissim odio non porta semper. Etiam metus orci, scelerisque ut bibendum non, vehicula eu neque. Integer lorem nisl, blandit ac tortor eget, laoreet […]

1 2