ทำเนียบคณะกรรมการสร.ธกส. ชุดที่16

คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชุดที่ 16

ประธานสหภาพแรงงาน ธ.ก.ส.

รองประธานสหภาพแรงงาน ธ.ก.ส.

เลขาธิการสหภาพแรงงาน ธ.ก.ส.

รองเลขาธิการสหภาพแรงงาน ธ.ก.ส.

นายทะเบียน

ผู้ช่วยนายทะเบียน

เหรัญญิก

ผู้ช่วยเหรัญญิก

กรรมการสหภาพแรงงาน ธ.ก.ส.