ติดต่อเรา

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BAAC State Enterprise Trade Union.

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

10900

025586100 ต่อ 8960-62

admin@baacsetu.org