พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

แหล่งที่มา :  กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th/content/63173/1505791991