พ.ร.บ.คุณสมบัติฯ

ไฟล์เอกสาร พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7)
เชิญดาวน์โหลดพรบ.คุณสมบัติพนงรสกปรับปรุง