ข่าวประชุมวิสามัญ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

         วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  สร.ธกส. เปิดประชุมวิสามัญ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยสมาชิกส่งรายชื่อขอยื่นเปิดวิสามัญจำนวน ๘๑๔ ราย  ตามหนังสือขอเปิดวิสามัญลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายประสิทธิ์  พาโฮม และคณะกรรมการชุดที่ ๑๖ เปิดการประชุมเวลา ๙.๐๐ น. มีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุม (๒๐๐ คน) ประธานจึง อาศัยอำนาจตาม พรบแรงงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ว่าด้วยสหภาพแรงงาน และข้อบังคับสหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่ ๘ ข้อ ๓๐ วรรค ๓ สมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามวรรคแรก ประธานสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมจึงเลื่อนการประชุมออกไปอีก ๑ ชั่วโมง

๑๐.๑๐ น. ครบ ๑ ชม. องค์ประชุมประกอบด้วย ผู้ยื่นวิสามัญ ๒ ท่าน (ไม่ลงชื่อ ๑ ท่าน) สมาชิก ๒ ท่าน ที่ปรึกษา ๑ ท่าน
รวม ๕ ท่าน นับแล้วไม่ครบองค์ประชุม ประธานจึงใช้อำนาจตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เลื่อนการประชุม ไปอีกไม่เกิน ๓๐ วัน โดยกำหนดการประชุมวิสามัญอีกครั้งในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อารียา ชั้น ๕ โรงแรมเอเชียร์ แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี  ทั้งนี้ครั้งนี้ถือเป็นแรกของประวัติศาสตร์ที่มีการขอเปิดประชุมวิสามัญ แต่ผู้ขอยื่นเปิดประชุมมาเพียง ๒ ท่าน ถือว่าน้อยที่สุดตั้งแต่มีการก่อตั้ง สร.ธกส. กว่า ๓๑ ปี

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒